Foto's

Kickbike Cup 2015

Inschrijven

Kickbike cup

Wat tof dat je wilt deelnemen aan de 39ste Kickbike Cup! Via onderstaand formulier kun je jezelf (en je andere teamgenoot) opgeven! Indien jij en je team zelf niet over een step beschikken, kunnen jullie deze van ons huren voor €5,00. Mocht je hier gebruik van willen maken, dan kun je dat ook hieronder invullen.

Inschrijfkosten:

 • Solo (1 persoon): €5
 • Duo (2 personen): €5

Route

Rondje Eindhoven

Dit jaar zal de stepestafette langs bekende punten gaan in en rond eindhoven. Teams zullen zelf hun route bepalen. De checkpoints zullen voor de stepestafette bekend gemaakt worden.

Programma

Op de dag

Het programma zal een paar dagen voor de stepestafette bekend gemaakt worden aan de teams.

Reglement

Reglement der 39ste Kickbike Cup der E.S.V. Demos


 • 0.1 In dit reglement wordt onderscheid gemaakt tussen steppers, begeleiders en ondersteuning.
  0.1.1 Steppers zijn deelnemers die op dat moment al steppend als solist of namens hun duo of team aan de estafette deelnemen.
  0.1.1.1 Steppers dienen zich als fietsers te gedragen. Zij moeten zo veel mogelijk de uiterste rechterzijde van de weg aanhouden en mogen niet onnodig naast elkaar rijden.
  0.1.2 Begeleiders zijn de mensen die op een niet-gemotoriseerd voertuig een stepper begeleiden.
  0.1.2.1 Begeleiders mogen steppers geenszins hinderen en dienen hiervoor extra zorg te dragen.
  0.1.2.2 Begeleiders dienen in geneutraliseerde gedeelten achter het steppeloton aan te fietsen.
  0.1.3 Ondersteuning zijn alle mensen die betrokken zijn namens een solist, duo of team, maar op dat moment niet als stepper of begeleider aan te merken zijn.
  0.1.3.1 Ondersteunende voertuigen mogen de steppers en begeleiders geenszins hinderen en dienen hiervoor extra zorg te dragen.
  0.2 De organisatie wijst alle aansprakelijkheid voor gedragingen en ongevallen, alsmede voor diefstal en verlies van goederen waarvan begeleiders of steppers het slachtoffer worden, af.
  0.3 De steppers, begeleiders en ondersteuning zijn ieder voor zich wettelijk aansprakelijk en dienen zich hiervoor verzekerd te hebben. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, letsel, diefstal / vermissing, etc.
  0.4 Op het parcours zullen baancommissarissen de gevaarlijke punten herkenbaar maken en de route aangeven.
  0.5 De begeleiders en steppers zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, baancommissarissen, wisselposten en organisatie onmiddellijk op te volgen.
  0.6 De begeleiders en steppers dienen zich strikt aan de verkeersregels te houden en mogen onder geen beding de overige verkeersdeelnemers hinderen, tenzij anders aangegeven door politie, baancommissarissen, wisselposten of de organisatie.
  0.7 De organisatie behoudt zich het recht voor een stuk van de route in de wedstrijd te neutraliseren of de steppers te doen stoppen. Neutraliseren houdt in: het steppeloton leiden met een gemotoriseerd voertuig dat de maximale snelheid voor dat stuk van de route aangeeft.
  0.7.1 Bij neutralisatie zijn de steppers verplicht zich aan het tempo te houden dat de organisatie aangeeft.
  0.8 Het is verboden steppers of begeleiders te hinderen, af te snijden of aan de kleren te trekken of zich anderszins onsportief te gedragen.


 • 1.1 Een solist is een stepper die de route helemaal aflegt, dus zonder wisseling bij de wisselpunten. Een solist dient zich bij inschrijving als zodanig kenbaar te maken.
  1.1.1 Begeleiders en ondersteuning zijn toegestaan naast de solist.
  1.2 Een duo bestaat uit twee steppers die de route samen afleggen. Zij mogen hierbij onderling wisselen bij de wisselpunten en zij dienen zich bij inschrijving als zodanig kenbaar te maken.
  1.2.1 Begeleiders en ondersteuning zijn toegestaan naast de twee steppende leden.
  1.3 Een team bestaat uit maximaal zes personen, zij dienen zich bij inschrijving als team kenbaar te maken.
  1.3.1 Let erop dat een team altijd 3 of meer steppers bevat en dat de begeleiders daarbij naast de steppers als teamlid beschouwd worden. Ondersteuning is hiernaast onbeperkt toegestaan.
  1.3.2 Teams met meer dan 6 teamleden komen wel in aanmerking voor een plaats in het officiële estafetteklassement, maar dingen niet mee voor een prijs.
  1.3.3 Ieder team stelt een teamleider aan. Deze dient als zodanig bij de organisatie bekend te zijn. Hij / zij is verplicht aan iedere oproep of aanwijzing van de organisatie gevolg te geven.


 • 2.1 Alle solisten, duo’s en teams dingen mee in het Algemeen Klassement en komen in aanmerking voor de bijbehorende wisselbeker.
  2.2 Alleen als zodanig door de organisatie erkende deelnemers dingen mee in het Demos Klassement en komen in aanmerking voor de wisselbeker voor het beste Demos-team. Om tot Demos-team erkend te kunnen worden, moeten duo’s volledig en teams voor minstens 75% uit leden of reünisten van de vereniging bestaan. Daarnaast dienen zowel solisten, duo’s als teams zich bij inschrijving als Demos-deelnemer kenbaar te maken.
  2.3 Alleen als zodanig door de organisatie erkende deelnemers dingen mee in het Bestuurs Klassement en komen in aanmerking voor de wisselbeker voor het beste Bestuursteam. Alleen teams kunnen meedoen aan dit klassement, solisten en duo’s zijn hiervan uitgesloten. Het team dient voor minstens 75% te bestaan uit leden afkomstig uit hetzelfde bestuur. Daarnaast dienen teams zich bij inschrijving als Bestuurs Klassements-deelnemer kenbaar te maken.
  2.4 Alleen solisten dingen mee in het Solisten Klassement en komen in aanmerking voor de bijbehorende wisselbeker.
  2.5 Alle solisten, duo’s en teams kunnen meedingen in het Selfie Klassement. Hiervoor kunnen teams foto’s sturen zoals aangegeven in het deelnemersboekje welke wordt uitgereikt voor de start van de Kickbike Cup.
  2.6 Alle solisten, duo’s en teams dingen mee voor de Poedelprijs en komen in aanmerking voor de bijbehorende wisselbeker.
  2.7 Alle solisten, duo’s en teams kunnen meedingen voor de Coolste Kickbike Award en komen in aanmerking voor de bijbehorende wisselbeker.
  2.8 Alle klassementen genoemd in artikel 2.1 tot en met 2.4 zijn gebaseerd op snelst gestepte tijd.
  2.9 Het klassement genoemd in artikel 2.6 is gebaseerd op de langzaamst gestepte tijd of onverhoopte tegenslag zoals beoordeeld door de jury.
  2.11 Tijden van solisten, duo’s en teams worden bijgehouden door onafhankelijke baancommissarissen, aangesteld door de organisatie.
  2.11 De klassementen genoemd in artikel 2.5 en 2.7 worden gebaseerd op de mening van een onafhankelijke jury samengesteld door de organisatie.
  2.12 Voor alle klassementen, met uitzondering van de Poedelprijs, geldt dat een solist, duo of team alleen mee kan dingen wanneer deze de volledige race heeft uitgestept en zich vrijwaart van enige vorm van overtreding van andere regels zoals vastgesteld in dit document.


 • 3.1 Voor de ondersteunende auto’s motoren, scooters, enz. worden in de door de organisatie uitgereikte routeboekjes adressen/coördinaten gegeven van wissel- en pauzepunten.
  3.1.1 De ondersteunende voertuigen dienen er extra op te letten dat wanneer hun route naar het volgende wissel-/pauzepunt overlapt met de Kickbike Cup route of deze kruist, zij geen steppers of begeleiders hinderen.
  3.2 De ondersteunende voertuigen dienen herkenbaar te zijn door middel van door de organisatie beschikbaar gestelde herkenningstekens. Bij het ontbreken van herkenningstekens kan organisatie of politie overgaan tot verwijdering van de voertuigen uit de karavaan.


 • 4.1 De Kickbike Cup bestaat uit elf etappes.
  4.2 Het is de bedoeling dat heren de mannenetappes steppen en dat vrouwen de vrouwenetappes steppen.
  4.2.1 Een vrouwelijke solist krijgt in totaal dertig minuten bonificatie toegekend. Mannelijke solisten krijgen geen straftijd voor het steppen van vrouwen etappes.
  4.2.2 Duo’s met twee mannen krijgen net als solisten geen straftijd toegekend. Duo’s met 1 vrouw krijgen 15 minuten bonificatie toegekend en duo’s met 2 vrouwen krijgen 20 minuten bonificatie toegekend.
  4.2.3 In het geval van teams geldt dat wanneer een man een vrouwenetappe stept er voor die etappe vijf minuten straftijd toegekend worden. Wanneer een vrouw een mannenetappe stept wordt er voor die etappe twee en een halve minuut bonificatie toegekend.
  4.3 Er mag alleen gestept worden met een standaard(solo)step zonder hulpmotor. De bandenmaat is naar eigen inzicht en keuze.
  4.4 Stepnummers, door de organisatie beschikbaar gesteld, dienen duidelijk leesbaar voorop de step bevestigd te zijn. Uitgereikte nummers dienen na afloop van de wedstrijd ingeleverd te worden bij de organisatie.
  4.5 Van steppers en begeleiders wordt verwacht dat zij de route kennen, d.m.v. de door de organisatie uitgereikte routebeschrijving (inclusief eventuele errata). Geen enkel protest is in dezen toegestaan. De organisatie heeft het recht in dringende gevallen, en behoudens toestemming van de overheid, de route te wijzigen.
  4.5.1 Naast de uitgereikte routebeschrijving brengt de organisatie pijlen aan op de route ter extra verduidelijking. Aan deze pijlen, of het ontbreken hiervan, kunnen geen rechten worden ontleend.
  4.5.2 Eventuele op- of aanmerkingen op de route kunnen achteraf gemaild worden naar kickbikecup@demos.nl en zullen worden meegenomen voor de route van volgend jaar.
  4.6 Zij die niet de juiste route hebben afgelegd, kunnen gediskwalificeerd worden.
  4.7 De bezemwagen mag langzame steppers uit de wedstrijd nemen, wanneer een te grote achterstand op de rest van het peloton dreigt te ontstaan.
  4.7.1 Er wordt een minimale snelheid van 15 km/u gehanteerd, met inachtneming van artikel 4.7.3.
  4.7.2 Een pauze duurt 45 minuten. Hierna volgt eerst de herstart van de langzamere deelnemers en vervolgens een herstart voor de snellere deelnemers. De starttijd van deze pauzes gaan in op het moment dat de laatste stepper na de start of een herstart binnengekomen is of als de maximale rijtijd benodigd om de etappes met minimaal 15 km/u af te leggen verstreken is.
  4.7.3 Indien een deelnemer tussen de start en een pauzepunt, tussen een pauzepunt en/of finish een langzamer gemiddelde heeft dan 15 km/u, komt de deelnemer binnen na de starttijd van de pauze. Deze deelnemers hebben tot de herstart van de langzamere deelnemers de tijd om de etappe voor de herstart te finishen. Lukt dit niet, dan wordt dit team, het duo of de solist uit de wedstrijd gehaald.
  4.8 Tijdsvertraging, zowel voor auto’s als voor steppers, ontstaan door bruggen, verkeerslichten, spoorwegovergangen en dergelijken is onvoorzien, zoals ook valpartijen en defecten aan steps of begeleidende voertuigen. Tijdscompensatie kan hiervoor niet verleend worden.
  4.9 Het is steppers verboden zich aan een rijdend voertuig vast te houden of op welke wijze dan ook te laten trekken, duwen of gangmaken.
  4.10 Een stepper mag tijdens een etappe van step wisselen. Ook mag hij ter plekke reparaties aan zijn step (laten) verrichten. Het is niet toegestaan de stepper te wisselen, ergens anders dan op de vastgestelde wisselpunten.
  4.11 Iedere uitgevallen stepper dient zich zo snel mogelijk van het parcours te verwijderen en zich te melden bij de bezemwagen. De volgende stepper mag, op aanwijzingen van de organisatie, als laatste vertrekken op het volgende wisselpunt.
  4.13 Indien een deelnemer te laat op een wisselpunt verschijnt, mag deze nog vertrekken indien de bezemwagen niet is gepasseerd. Indien van een team geen enkele deelnemer start, wordt voor die etappe de maximale tijd plus een straftijd van 5 minuten gerekend.


 • 5.1 Protesten kunnen tot één uur na het eind van de Kickbike Cup door de teamleider schriftelijk worden ingediend bij de organisatie. De kosten die hieraan verbonden zijn (€ 10,-) zullen worden terugbetaald indien de organisatie, na beraad, het protest gegrond acht.
  5.2 Overtredingen kunnen worden gehonoreerd met straftijd of diskwalificatie.
  5.3 Deelname aan de wedstrijd houdt in dat men zich met dit reglement akkoord verklaard heeft.
  5.4 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Commissie

Triple Sec

Gijs "Rudi" Pietersen

Voorzitter

Noa Evers

Secretaris

Max "Samson" van der Hek

Penningmeester

Frederik Ondrikov

Commissaris medewerkers en website

Contact

Neem contact met ons op

Locatie:

Keizersgracht 17, 5611 GC Eindhoven

Bellen:

+31 6 29345579